Verander-ing hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacy van haar clienten. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verander-ing  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

De aan u beschikbaar gestelde privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

Verander-ing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens

Verander-ing  verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • BSN nummer
 • Opleiding(sniveau)

Deze persoonsgegevens worden aan u, als client, gevraagd tijdens het intakegesprek en op die manier ook alleen met toestemming verzameld.

Artikel 3: Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. U geeft hier altijd toestemming voor, middels een toestemmingsverklaring.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van rapportages ten behoeve van dossiervorming (Zilliz);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Zilliz, Moneymonk);
 • Het veilig communiceren met personen waarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven (Zivver).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 4: Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 5: Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 6: Doel van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerk.

Verander-ing verzamelt uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het onderhouden van contact met u en het bijhouden van administratie en facturatie.

Artikel 7: Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een document, waarbij Verander-ing passende maatregelen genomen heeft om ook dit weer beveiligd op te slaan.

Artikel 8: Inzage en bezwaar persoonsgegevens

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via

ingeborg@verander-ing.nl

 • Wanneer u Verander-ing hiertoe verzoekt, dient u een document te ondertekenen waarin u bovenstaande verklaart.

Artikel 9: Commerciele aanbiedingen

Verander-ing verzamelt geen informatie via haar website en zal u ook geen commerciele aanbiedingen doen toekomen.