Links

Verander-ing is 1 van de zorgondernemers van Coöperatie Zorgondernemers Twente. Deze coöperatie heeft een aanbestedingscontract bij de 14 twentse gemeenten, waardoor de individuele begeleiding van Verander-ing vergoed kan worden binnen deze gemeenten. 

 

Verander-ing staat geregistreerd als jeugd-en gezinsprofessional in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), een kwaliteitsregister voor jeugdzorgwerkers. 

 

Verander-ing staat vermeld op de Zorgkaart4kids, een mooi overzicht van alle zorgaanbieders voor kinderen en jongeren in Nederland. 

 

Ook staat Verander-ing op Zinzet, een overzicht van coaches (en therapeuten) in Nederland. 

 

Op Nationale Hulpgids kun je Verander-ing vinden als 1 van de zorgaanbieders voor cliënten met een PGB.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verander-ing

Omschrijving

Verander-ing  is opgericht door Ingeborg van der Poll (hierna te noemen: de Opdrachtnemer) gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  64251691.

Verander-ing richt zich op het begeleiden van personen vanaf 16 jaar en de omgeving (ouders, gezaghebbenden, school, of andere betrokkenen) en het geven van trainingen op locatie, hierna te noemen de Opdrachtgever.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.       Opdrachtnemer: Verander-ing sluit de overeenkomst en hanteert deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd.

3.       Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4.       Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers worden verstaan.

5.       Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/ zal verbinden tot het verrichten om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4. Bij aanvang van het traject wordt een Overeenkomst getekend door beide partijen. Deze Overeenkomst omvat – tezamen met deze algemene voorwaarden – de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

5. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Aanvang en duur van de Overeenkomst

1.       Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Gegevens Opdrachtgever

1.       Opdrachtgever is gehouden alle gegevens welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van Opdrachtnemer te stellen.

2.       Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.       Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

Uitvoering overeenkomst

1.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

2.       Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.       Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.

In het geval dat de uitvoering van de Werkzaamheden die voortvloeien Overeenkomst betrekking hebben op een minderjarige, dan zal de Overeenkomst worden ondertekend door de gezaghebbende ouder(s) als Opdrachtgever. In dit verband ontstaat voor de Opdrachtgever een informatieplicht ten opzichte van enige andere gezaghebbende ouder(s). Indien het uitoefenen van deze informatieverplichting invloed heeft op uitoefening van de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst, dan komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer  is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen is besproken tijdens, of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Voor overleg met derden in het belang van Opdrachtgever wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan Opdrachtgever. In het geval dat de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit Overeenkomst betrekking hebben op een minderjarige, dan zal toestemming worden gevraagd aan de gezaghebbende ouder(s) als Opdrachtgever.

Regels rond een afspraak

De ambulante begeleiding is in de thuissituatie van Opdrachtgever. Het is van belang dat er een rustige ruimte beschikbaar is. Opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk.

Tijdens een tussenevaluatie en/of eindevaluatie worden de vorderingen met betrekking tot de Opdrachtgever besproken. Van te voren wordt met cliënt doorgenomen wat besproken wordt.

Verhindering/annulering

a) Begeleiding:

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk. 

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch.

Indien een afspraak afgezegd wordt door Opdrachtnemer wordt de afspraak op een ander tijdstip ingepland en pas dan gefactureerd.

b) Trainingen:

Bij trainingen kunt u een gehele training afzeggen tot een week voor het eerste trainingsmoment. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht.

Bij afzegging van een gehele training binnen een week voor de start van de training wordt de gereserveerde tijd gefactureerd.

In het geval van ziekte/verhindering van een deel van de training is overleg mogelijk.

c) Annulering Opdrachtnemer

Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst naar eigen inzicht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst zonder opgave van reden te annuleren. Opdrachtgever heeft dan recht op volledigte terugbetalig van het bedrag dat reeds in rekening is gebracht uit hoofde van de Overeenkomst. 

7) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Honorarium

1. Opdrachtnemer heeft het recht om vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.

2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.

3. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

4. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voorzover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de tarieven een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Opdrachtnemer (www.verander-ing.nl). of zijn op te vragen bij Opdrachtnemer. 

Begeleiding via WMO of jeugdwet is volgens vastgestelde tarieven en vrijgesteld van BTW. Tarieven voor trainingen worden in overleg met Opdrachtnemer besloten. 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving.  Er wordt achteraf gefactureerd. Opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Opdrachtnemer. Bij aanvang van een traject wordt afgesproken of Opdrachtgever de factuur per post of per mail wil ontvangen.

Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer  het recht om tot aan de betalingsverplichting is voldaan de Werkzaamheden op te schorten. Hiervan wordt Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld.

Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om via buitengerechtelijke incasso de gelden te innen, inclusief wettelijke rente.  

Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

De begeleiding en training van Opdrachtnemer is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Opdrachtnemer is is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Opdrachtnemer aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Opdrachtnemer (www.verander-ing.nl).

 

 

 

Referenties

Wat zeggen anderen over Verander-ing?  

S. (26 jaar): "Geduld, humor, zo nu en dan een schop onder mn kont, heel veel steun en het vertrouwen dat ik er echt wel zou komen hebben er voor gezorgd dat ik nog één keer keihard wilde knokken en nu, ruim vier jaar later, kan zeggen dat het goed met me gaat. Dat ik leef." 

JB (22 jaar): "Ik heb Ingeborg als hulpverlener gehad, voor een jaar of 3 lang. Eerst in een gezamenlijke woongroep, met doel zelfstandigheid. Ze begreep mij en hielp meedenken hoe ik doelen kan behalen. Vrouwen kon ik niet mee praten, maar Ingeborg die kon ik heel goed hebben. Later bij zelfstandig wonen heeft ze mij begeleid om financiën en dagbesteding op orde te houden. Zij heeft mij fouten laten maken, en daarvan laten leren. Tot het moment dat er geen hulp meer nodig was. Als ik terug denk aan de hulpverlening heb ik een fijne begeleiding gehad. Een top wijf die Ingeborg!"

MH (17 jaar): "Ik vond eigenlijk alles aan de begeleiding goed. Ik kon goed met Ingeborg praten en ik vond het zelfs wel gezellig! Nu de begeleiding stopt vinden mijn ouders en ik dat wel jammer eerlijk gezegd."

Tarieven

De kennismaking/intake is altijd gratis! 

Verander-ing biedt individuele begeleiding die op een aantal manieren bekostigd kan worden. 

Zorg In Natura (ZIN)

Verander-ing is een van de zorgondernemers van Coöperatie Zorgondernemers Twente. Deze coöperatie heeft een aanbestedingscontract voor de WMO en Jeugdwet bij de 14 twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden). Woon jij in een van deze gemeenten, dan kun je contact opnemen met een wijkcoach/regisseur en in een gesprek aangeven dat je zorg nodig hebt. Wanneer zij inschatten dat dit inderdaad nodig is, kun je mij als zorgaanbieder inhuren. Dit wordt dan vergoed door de gemeente en de tarieven hiervoor liggen vast. Als je via de WMO zorg krijgt (als je volwassen bent) zit er wel een eigen bijdrage aan. 

Wil je meer weten, neem contact met me op! 

PGB:

Verander-ing kan ook vanuit een PGB ingezet worden. Het tarief voor individuele begeleiding is dan 36 euro per uur. 

Particulier betalen:

Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente of PGB, maar vind je wel dat je zorg nodig hebt? Dan kun je mij ook persoonlijk inhuren en zelf betalen. Het tarief is in overleg, afhankelijk van de uren en de hulpvraag, maar ligt tussen de 50 en 75 euro per uur (inclusief BTW). 

 

 

 

 

Over ons

ingeborgsite

Mijn naam is Ingeborg van der Poll, ik woon in Almelo, ben 35 jaar en Verander-ing is mijn bedrijf, waarin ik als ZZP'er ambulante begeleiding bied in heel regio Twente. 

Na het behalen van mijn SPH diploma heb ik heb ruim 10 jaar met heel veel plezier en passie gewerkt als begeleider in de psychiatrie en jeugdzorg (zelfstandigheidstraining, woonbegeleiding) en daarnaast een erkende coachingsopleiding afgerond. 

In 2015 ben ik voor mezelf begonnen met Verander-ing. Ik wil mensen met een GGZ- of LVB hulpvraag helpen op een kleinschalige,laagdrempelige en professionele manier. Ik geef individuele begeleiding bij diegene thuis, waardoor ik snel kan zien wat de hulpvraag is en we ook echt in de situatie samen aan de slag gaan.  Ik begeleid met name jongeren en jongvolwassenen in het zelfstandig worden, leren omgaan met hun diagnose en hun eigen leven weer leiden. 

Op de een of andere manier “heb ik iets” met mensen die afwijken van wat ‘normaal’ gevonden wordt en vind ik het echt geweldig om hen te leren kennen en te helpen. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en achtergrond en mag bij mij zijn wie hij is. Mijn motto is dan ook: "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij bent". 

Ik geloof er in dat iedereen graag zo zelfstandig mogelijk wil zijn, zelf wil doen wat hij zelf kan en het liefst zonder hulpverlening zou willen leven. Maar, ik geloof ook dat het soms wel beter is om toch een tijdje hulpverlening te hebben, als het zelf niet meer lukt. Ik vind dat ik het mooiste werk heb op het moment dat ik dan voor iemand wat kan betekenen, iemand kan zien groeien en ontwikkelen en vervolgens zijn leven weer zelfstandig zien leiden. 

Positieve verandering gun ik iedereen!  Vandaar ook deze bedrijfsnaam: Verander-ing! 

 

Werkwijze

Het eerste gesprek is altijd gratis! Dat is zo, omdat ik het belangrijk vind om zeker te weten dat er een goede samenwerking kan zijn tussen mij en de cliënt. 

Wanneer het klikt en we hebben er beide vertrouwen in gaan we aan de slag! Hoe dat er uit ziet is echt per persoon en per traject verschillend, omdat het maatwerk is. We maken gezamenlijk een plan van aanpak, met een aantal doelen. 

Er is altijd een tussenevaluatie en ook aan het eind evalueren we hoe het verlopen is en of je tevreden bent. 

Mocht tijdens het traject blijken dat het om welke reden dan ook toch niet werkt, dan zal ik je helpen om te kijken waar je dan wel op je plek bent. Je krijgt adviezen en tips mee voor een vervolg en  je houdt er dus sowieso iets positiefs aan over!